Как да изчислим оперативен марж за бизнес

Ако притежавате или управлявате бизнес, трябва да обърнете голямо внимание на вашия оперативен марж. Това съотношение измерва оперативния доход или печалбата на компанията като дял от нетните продажби от текущи бизнес дейности. Оперативният марж е от особено значение за собствениците на бизнеса, тъй като той е ключова мярка за способността на компанията да генерира парите, необходими за изплащане на заемодателите и за генериране на печалба за собствениците или акционерите. Следователно вашите кредитори и инвеститори го обмислят, когато вземат решения за кредитиране и закупуване.

Преглед: Оперативен доход и оперативен марж

Основата за оперативния марж е оперативният доход на компанията, който се посочва в отчета за приходите и разходите. Оперативният доход е частта от продажбите, която остава след като оперативните разходи на фирмата се приспаднат от нетните продажби. Общите приходи от бизнес операции след изключване на отстъпки, връщания и надбавки за повредени артикули са нетни продажби. Оперативният марж е оперативният доход, изразен като процент от нетните продажби.

Цялата тази информация се появява в отчета за доходите, който е един от финансовите отчети, които публично държано предприятие трябва да предоставя на инвеститорите всяка година. Изискват се периодични актуализации като част от тримесечните подавания в Комисията за ценни книжа и борси.

Някои елементи не се включват при изчисляване на оперативния доход. Доходите от инвестиции или еднократни суми като приходите от съдебен процес се изключват. Разходите за финансиране също са изключени, както и данъците върху дохода, плащани от бизнеса. С други думи, оперативният доход е парите, които фирмата генерира от своите бизнес операции, които след това могат да бъдат използвани за плащане на кредиторите и генериране на печалба за инвеститорите.

Изчисляване на оперативния марж

За да изчислите оперативния марж, изчислете оперативния доход. Започвайки с нетните продажби за отчетния период, извадете себестойността на продадените стоки, разходите за продажба, административните разходи и други режийни разходи, за да стигнете до оперативния доход. Разделете оперативния доход на нетни продажби и умножете по 100, за да изразите резултата като процент. Например, ако нетните продажби възлизат на 2 милиона щатски долара и извадите 1,7 милиона щатски долара оперативни разходи, имате оперативен доход от 300 000 долара. Разделете $ 300 000 на $ 2 милиона и умножете по 100. Оперативният марж е 15 процента.

Значението на оперативния марж

Изразяването на оперативния доход като процент от нетните продажби е полезно, защото позволява на заинтересованите страни да правят сравнения с подобни компании. Да предположим, че две фирми имат сходна нетна печалба. Компанията А обаче има оперативен марж от 15 процента. Компанията Б реализира голяма част от печалбата си от инвестиции, а оперативният й марж е само 8 процента. Тази информация ви казва, че компания А е по-способна да генерира оперативни приходи.

Можете да създадете графика на тенденция, за да проследявате оперативния марж във времето. Като цяло оперативният марж трябва да се увеличава с нарастването на продажбите, тъй като постоянните разходи съставляват по-малък процент от разходите. Имайки това предвид, можете лесно да разберете дали оперативният марж е в крак с промените в приходите.